Metoder och program

Effektiva behandlingsmetoder med kompetenta utförare

Kvalificerade program

Våra metoder och program rekommenderas av Socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer.

KBT

Kognitiv Beteende Terapi
Terapi med legitimerade steg 1 terapeuter med fokus på nuet och framtiden samt de tankar, känslor och beteenden som präglar livet.

CRA

Community Reinforcement Approach
Innebär samhällskongruent återfallspreventivt förändringsarbete där man arbetar med klientens boende, arbete och fritid (sysselsättning) samt nätverk.

KBT Familj

Familjebehandling med KBT
För familjer anpassade verktyg och tekniker i arbete med utredning, konflikthantering, aggressivt utåtagerande, missbruk, strukturer/ rutiner mm.

Tolvstegsbehandling

Metoden används på vuxna och ungdomar med alkohol- eller narkotikaberoende och utgår ifrån att beroendet är en sjukdom.

MET

Motivational Enhancement Therapy
Är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem.

Återfallsprevention

Används i behandling av drog- och alkoholberoende vuxna och ungdomar. Metoden tar upp individuella risksituationer och handlingsmönster.

ASI

Addiction Severity Index
Standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning.

KMS

Kris och Medmänskligt Stöd
En förebyggande metod som kan vara skillnaden mellan kris och återhämtning.

CM

Case management, resursgrupps-ACT
Ett av de effektivaste behandlingsprogrammen för personer med samtida missbruk och psykisk funktionsnedsättning där andra insatser ej räcker till.

ACT

Acceptance Commitment Therapy
En beteendeterapeutisk modell som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv.

SIGNS of SAFETY

Familjebehandling
En Lösningsorienterat, styrkebaserat arbetssätt som tydligt inkluderar barnet, familjen och nätverket i processen. Konkreta verktyg för kartläggning och samtal.

RePulse

Ett strukturerat kognitivt program som syftar till att identifiera och förändra tanke- och därmed beteendemönster. En vidareutveckling av ART med fokus på och träningsmetod för impulskontroll. Utförs enskilt – ej i grupp.

MI

Motiverande samtal
Strukturerande behandlingssamtal där klienten ses som en jämlik samarbetspartner.

Kriminalitet som livsstil

Ett program som utmanar och påverkar vuxna som hamnat i en kriminell livsstil.

BSF

Beteende Samtal Förändring
Beteende Samtal Förändring är ett motivationsprogram där strategin ligger i orsakssambandet mellan förändringsprat och beteendeförändring.

Brottsbrytet

Ett kognitivt beteendeterapeutiskt program för att förebygga återfall i brott.