Välkommen till Intense Rehab

Öppenvårdsalternativet till institutionsbehandling

Vi erbjuder kvalificerade individanpassade behandlingar i,
Gävle/Sandviken med omnejd & Uppsala/Stockholm med omnejd.

Alkohol och drogmissbruk

Psykisk ohälsa

Spel och betting

Kriminalitet

Våld i nära relationer

Familjebehandling

Anhörigstöd

Kvalificerade kontaktpersoner

Behandling på hemmaplan

Sedan starten 2013 har vår övertygelse bara växt sig starkare. Att arbeta med förändringar
av destruktiva tanke- och beteendemönster bör i möjligaste mån utföras i den verklighet
som är klientens egen. Att i någon mån tillfälligt fly den genom placering på betryggande
avstånd har sällan någon bestående effekt. De förändringar man då ser är sällan applicerbara på det liv som väntar vid hemkomst, där det allt som oftast är gamla vanor i både tanke, känsla och beteende som åter tar över.

”Om problemen finns hemma är det oftast just där vi måste hitta lösningarna…”

Vi erbjuder ett intensivt och kvalificerat socialt behandlingsarbete i form av öppenvårdsinsatser i klienters hem- och vardagsmiljö med fokus på djupgående och bestående förändring av destruktiva tanke och beteendemönster.

Våra sex byggstenar för en lyckad öppenvård

Närvaro

Tid är en faktor som inte ska underskattas. Vi anser det vara naivt att tro att man kan vara en konstruktiv kraft i ett förändringsarbete av destruktiva tankar och beteenden, utan att spendera mycket tid tillsammans. Vår absoluta erfarenhet är att detta är en avgörande nyckel till framgång.

Tålamod

Utveckling är sällan en spikrak kurva uppåt. Att återfalla i gamla destruktiva tanke- och beteendemönster är inget önskvärt, men förefaller oftast vara ett nödvändigt inslag i processen. Då gäller det för oss att orka stå kvar – att med tålamod förmedla hopp och försöka förmå klienten att orka ta nya tag och fortsätta arbetet framåt.

Tillgänglighet

Hänger ihop med Närvaro men innebär också att vi måste finnas till hands då det verkligen behövs. Våra klienters problem tar inte paus efter kontorstid, utan kan snarare intensifieras kvälls- och nattetid samt helger. Därför måste vi finnas där då – då det behövs som mest.

Kunskap & Kompetens

Behandlingsarbete ska utföras med metoder som står på vetenskaplig grund. Därför är vi noga med att följa socialstyrelsens riktlinjer vad det gäller metoder, samt vara adekvat utbildade för att utföra dessa. Med personlig lämplighet och gedigna erfarenheter är vår personal kompetent att vara en kraft i våra klienters förändringsarbete.

Flexibilitet

Struktur i all ära, men att känna av vad som är aktuellt för dagen är minst lika viktigt. Det kloka i att möta klienten där han eller hon befinner sig gäller varje dag. Även metoder måste få anpassas efter individens behov, liksom vår närvaro och tillgänglighet.

Engagemang

Att arbeta med människor – och att vara framgångsrik i detta – kräver engagemang och empati. Utan förtroendefull allians nås inga framgångar. Att våga, vilja och kunna engagera sig är av största betydelse.