Start

Välkommen till

Öppenvårdsalternativet till dyra och ofta verkningslösa institutionsbehandlingar
-inte minst LVM och LVU

 

 

bank

Välkommen till Intense Rehab som arbetar med socialt arbete på uppdrag av främst socialtjänsten men även av psykiatrin och andra aktörer. Vi erbjuder kunder och klienter ett intensivt och kvalificerat socialt arbete i form av öppenvårdsinsatser i klienters hem- och vardagsmiljö med fokus på djupgående och bestående förändring av destruktiva tanke- och beteendemönster. Med gedigen formell kunskap samt bred och lång erfarenhet av att arbeta med social och psykisk problematik i olika former kan vi på ett lösningsorienterat sätt hjälpa individer till ett bättre liv.
Vi på Intense Rehab arbetar f n i Uppsala, Gävleborg och Dalarna där vi fyller det tomrum som ibland kan uppstå mellan institutionsbehandlingar och de insatser som finns på hemmaplan.

“Om problemen finns hemma, är det oftast just där vi måste hitta lösningarna…”

1

Familjehem och Intense Rehab

Genom ett samarbete med företaget För Ung Framtid kan vi tillsammans nu erbjuda kunder och klienter familjehemsplaceringar för klienter med komplex social problematik innefattande missbruksproblem.
Läs mer här

Socialt arbete enligt de nya nationella riktlinjerna

Socialstyrelsen har ganska nyligen släppt sina nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, vilka ska vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom detta område. Bland annat har man konstaterat att få huvudmän idag kan erbjuda mer än en psykosocial behandlingsform.

Prioriteringarna är annorlunda och man fokuserar inte minst på psykosociala behandlingsformer och bör erbjuda motivationshöjande behandling (MET), kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI), återfallsprevention/ Community Reinforcement Approach (CRA) eller
12-stegsbehandling. Man betonar även vikten av att uppmärksamma och arbeta med samsjuklighet/ dubbeldiagnoser.

Sammantaget kommer de nya riktlinjerna att ställa krav på ökad samverkan mellan kommuner och landsting, samt rekommendationerna om psykosocial behandling kräver nya resurser och utbildningsinsatser.

Vi på Intense Rehab arbetar så som beskrivs i dessa riktlinjer. Och i de kommuner som samarbetet är väl utvecklat ser man tydligt:

  • LVM-placeringar har minskat drastiskt
  • SoL-placeringar har minskat drastiskt
  • Det är uppenbart kostnadseffektivt
  • Man följer de nationella riktlinjerna indirekt via oss
  • Samverkan med andra aktörer så som tex landsting på ”köpet”
  • Goda resultat på individ-/klientnivå
  • Handläggare på tex socialtjänsten avlastas
  • Självständigt och kvalificerat arbete (förtroende)
  • Gott samarbete

Kunskap & Kompetens

För att vara en kraft att tillgå i en människas förändringsarbete besitter vår personal både nödvändig formell utbildning och kunskap samt erfarenhet, och inte minst den viktiga insikten att en god och konstruktiv relation till den vi ska hjälpa är den absolut viktigaste förutsättningen. Detta i kombination med väletablerade program som återfallsprevention, CRA, RePulse m m ger oss goda förutsättningar att vara den hjälp våra klienter behöver.

Individanpassning

Vi arbetar alltid med skräddarsydda lösningar som utgår från individens behov samt uppdragsgivarens önskemål. Vi låter aldrig metoden vara det viktigaste. För att uppnå både kort- och långsiktig framgång är det klientens behov och förutsättningar som ska styra arbetet. Vad vi dock alltid tar till fasta på är människans förmågor och färdigheter.

Flexibilitet

Vår verksamhet bygger på stor flexibilitet i kombination med struktur, både vad gäller metod som i tid och rum. Vi arbetar alltid där behovet finns, och det betyder konkret att vi finns i klientens hem- och vardagsmiljö. Vår uppdragsgivare kan använda oss på olika sätt vad gäller syfte, innehåll, tid och omfattning, och insatsen kan variera från ett begränsat uppdrag till att vara så pass omfattande och ingående att den kan motsvara vård på institution.

Jour

Vi vet att behovet av stöd ofta kan vara som störst efter ”kontorstid”, då ensamheten och gamla tanke- och beteendemönster blir som mest påtagliga. Därför kan man alltid nå oss via vår jour. Det är ett mycket viktigt inslag i insatsen och borgar för närvaro och tillgänglighet.