Våra fem byggstenar

Oavsett problematik vi har att ta oss an har vi förvärvat insikten att det ställs en del fullt rimliga krav på oss för att kunna var den motor vi har för avsikt att vara i förändringsarbete/ behandling.

Kunskap & Kompetens

Behandlingsarbete ska utföras med metoder som på vetenskaplig grund konstaterats vara effektiva. Utöver att följa den vetenskapliga utvecklingen bör man som behandlare följa Socialstyrelsen riktlinjer (2019) för att säkerställa att man just jobbar på mest effektivt sätt. Utöver att använda oss av rekommenderade metoder har vi självfallet nödvändiga utbildningar för utförande. Den mer formella kunskapen kompletterar vi med den del av kompetens som erhålls via personalens personliga lämplighet och konstruktiva erfarenheter av att arbeta med att hjälpa människor i utsatthet. Alltså: effektiva metoder, adekvata utbildningar, rätt personlighet och erfarenheter hos behandlare gör att vi har kompetens att vara en stark motor i all form av psykologiskt och psykosocialt förändringsarbete.

Närvaro & Tillgänglighet

Tid är en faktor som inte ska underskattas. Vi anser det vara naivt att förvänta sig resultat utan att behandlare och klient spenderar mycket tid tillsammans. Detta kombineras med insikten att förändringsarbete måste få bedrivas långsiktigt. Då kan vi bygga relation snabbt, får mycket god insikt i klientens livsföring och blir ett naturligt inslag i klientens liv. Tiden gör också att vi hinner med alla aspekter av klientens liv samt tex jobba med KBT i dess ädlaste form, det vill säga blanda teori med den så viktiga praktiken av inövande av nya konstruktiva beteenden. Vi måste också ha en betydligt mer utökad tillgänglighet än vad som ofta erbjuds. Klienten måste kunna nå oss där och då det behövs som mest.

Flexibilitet

Struktur i alla ära, men det behövs även flexibilitet i såväl tid och rum som metod. Det är även viktigt att kunna känna in klientens ”dagsform”. Vad är angeläget just nu som eventuellt kan stå i vägen för det långsiktiga arbetet. Tex kan det vara svårt att fokusera på behandling om det som fyller ens medvetande är oro över hur barnens skolresa ska betalas. Tidens betydelse har vi beskrivit ovan, men det finns även behov av flexibilitet. Den tid vi har att tillgå måste få fördelas lite olika. Det är klientens behov som ska styra vilket kan innebära att en vecka blir tiden tillsammans mindre för att under tex turbulent vecka bli betydligt mer. Vi som arbetar på Intense Rehab gör det under förutsättningar som stimulerar flexibilitet i fördelning av viss arbetstid till kvällar och helger. Även metodval måste kunna ifrågasättas och vid behov ändras och/ eller kompletteras, dock alltid inom ramarna för Socialstyrelsens rekommendationer 2019.

Engagemang & Uthållighet

Det finns nya forskningsrön som ger upphov till optimism, men det finns inte – och kommer nog aldrig att finnas – någon ”quick-fix” vad gäller förändring av mänskligt destruktivt beteende. Engagemang och uthållighet behövs från såväl behandlaren som klient. En välgrundad god människosyn präglad av optimism är nödvändig, liksom mod och vilja att engagera sig. Alla vet att arbetet måste få innehålla svårigheter och återfall i gamla beteenden. Uthållighet är alltså viktigt, och vad som i viss mån kan beskrivas som ”bakslag” måste hanteras med optimism och vilja att undvika dessa framöver. Vi kallar det ”arbetsmaterial” där den nyfikna och hoppfulla frågan som måste ställas lyder: ”Vad kan vi lära oss av detta?”

Relation & Tillit

Forskning visar tydligt på att relationen mellan klient och behandlare är avgörande för att kunna komma framåt i behandlingen (Lambert & Bergin, 1994; Lambert & Barley, 2002; Gelso, 2014). Begrepp såsom situationsförståelse, kulturell lyhördhet, respekt, självinsikt och empatisk förmåga är vanliga. Vi vet alltså idag att resultat oavsett behandlingsform eller metod är avhängigt relationens kvalitet. Vi anammar verkligen detta och strävar efter vad man kan kalla ”den genuina relationen” via vår relationskompetens. Klienten måste känna tillit och trygghet i en av oss förmedlad fördomsfri och optimistisk människosyn, samt intresse och empati för den enskilde klienten.