Empiriska stöd

Forskningen om beroende går framåt snabbt och mycket har hänt bara de 10–15 senaste åren. Idag är det svårt att ifrågasätta att beroendeutvecklingen har ett tydligt neurobiologiskt underlag med hjärnans belöningssystem i fokus.

Bakgrund & empiriska stöd

Det är naturligtvis av största vikt att den vetenskapliga utvecklingen får sitt genomslag även på hur behandling/ vård utformas och bedrivs. Även om den medicinska beroendevården gjort stora framsteg handlar det inte alls om att enbart läkemedel är lösningen. SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) har i sin rapport redovisat ett antal specifika behandlingsprogram som i kombination med specifika läkemedel är säkerställt effektiva. Det är alltså av största betydelse att vi som behandlare håller oss uppdaterade och vid behov anpassar oss efter nya vetenskapliga rön. Värt att betona är att det trots vetenskapliga framsteg inte finns mediciner att tillgå vid beroende av alla substanser. Vid tex beroende av centralstimulantia finns inga läkemedel med bevisad effekt.   Socialstyrelsen kommer med jämna mellanrum (senast 2019) ut med nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk. Syftet med riktlinjerna är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder samt att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Här framgår konkret vilka behandlingsmetoder som har effekt och är därför vägledande hur vi som vårdgivare/ behandlare bör utforma och anpassa våra insatser.   Kort sagt: Nya forskningsresultat är tydliga i SBU:s rapport och i Socialstyrelsens riktlinjer 2019 och ska därför genomsyra behandling och vård. Detta har vi på Intense Rehab anammat.   

Några lästips för att fördjupa dina kunskaper

  • Kidnappad hjärna, Miki Agerberg, Studentlitteratur 2022 (andra upplagan)
  • Beroendemedicin, Johan Franck & Ingrid Nylander, Studentlitteratur 2022 (tredje upplagan)
  • Beroendemedicin i öppenvården, Svenska psykiatriska föreningen, Åsa Magnusson, Gothia fortbildning 2018
  • Riskbruk & beroende, Peter Wirbing & Liria Ortiz, Gothia fortbildning 2014 (andra upplagan)
  • Beroendetillstånd, Markus Heilig, Studentlitteratur 2021 (tredje upplagan)