Bedömning / Diagnos

För att kunna fatta rätt beslut om åtgärder för personer med olika grad av alkohol- och narkotikaproblem finns olika bedömningsinstrument som kan användas som en del i ett beslutsunderlag. Med bedömningsinstrument avses ett formulär med fastställda frågor. Sådana strukturerade metoder för kartläggning och bedömning av alkohol- och drogvanor har flera fördelar, till exempel är det ett snabbt sätt att samla in information, förvissa sig om att viktig information inte glöms bort och göra information jämförbar. De kan även användas för att följa utfallet av de åtgärder som klienten har fått. Kvalitetssäkrade och standardiserade instrument innebär att bedömningen blir likartad oberoende av var en person söker hjälp. Vi på Intense Rehab använder oss av följande:

ADDIS – Alkohol Drog Diagnos Instrument

”Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten använda ADDIS, SCID I eller MINI som underlag för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och narkotika. Avgörande för rekommendationen är att instrumenten fungerar väl som underlag för att ställa diagnos.”

Socialstyrelsens riktlinjer 2019

ADDIS är ett bedömningsinstrument som via strukturerat intervjuformulär får fram en bedömning/ diagnos (fastställs av läkare) av alkohol- och drogproblematik enligt ICD-10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Att ställa diagnos bidrar till möjligheten att välja rätt behandling. Utöver frågor om alkohol och narkotika ingår även screeningfrågor om social situation, spelproblematik, ångest, depression och stress samt nikotin- och koffeinintag.

ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis

”Enligt Socialstyrelsens rekommendation kan hälso- och sjukvården och socialtjänsten använda ADAD för att bedöma hjälpbehov för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem. Avgörande för rekommendationen är att instrumentet fungerar väl enligt beprövad erfarenhet.”

Socialstyrelsens riktlinjer 2019

ADAD är en standardiserad intervju som kan användas som underlag i utredningsarbete och vid behandlingsplanering, och som ett utvärderings- och uppföljningsinstrument. Det riktar sig till unga människor med social problematik och omfattar olika livsområden: fysisk hälsa, skolgång, arbete och sysselsättning, fritid och kamrater, familjeförhållanden, psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol och narkotika.

NODS (National Opinion Research Center DSM-IV Screen for Gambling)

”NODS ingår i Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstödet är ett exempel på en bedömningsmetod som bör användas för att upptäcka och uppmärksamma spelproblem samt vid utredning av missbruk eller beroende av spel om pengar.

Socialstyrelsens riktlinjer 2018

NODS är ett frågeformulär utvecklat för att mäta och bedöma spelproblem, målgrupp vuxna från 21 år. På svenska finns formuläret i några olika varianter, bland annat beroende på vilken tidsrymd man vill mäta. Det finns även korta versioner av NODS som syftar till att upptäcka eventuella spelproblem (screening). Syftet med NODS är att mäta spelproblem men används även i arbetet med patienter eller klienter, till exempel för att bedöma behovet av, eller följa upp en insats.