ADDIS

Alkohol Drog Diagnos Instrument

Ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD–10 och DSM-5:s diagnoskriterier.

ADAD

Adolescent Drug Abuse Diagnosis

En standardiserad intervju som används som underlag i utredningsarbete, behandlingsplanering, utvärdering och uppföljning. Det riktar sig till unga människor med social problematik och omfattar olika livsområden.

NODS

National Opinion Research Center DSM-IV Screen for Gambling

NODS är bedömningsmetod som ingår i behandling av spelmissbruk och spelberoende i syfte att upptäcka och uppmärksamma spelproblem samt vid utredning av missbruk eller beroende av spel om pengar.

KBT

Kognitiv Beteende Terapi

Terapi med legitimerade steg 1 terapeuter med fokus på nuet och framtiden samt de tankar, känslor och beteenden som präglar livet.

CRA

Community Reinforcement Approach

Ett behandlingsprogram för vuxna med alkohol- och drogproblem av någon omfattning och art.

A-CRA

Ett strukturerat behandlingsprogram för vuxna, unga vuxna och ungdomar med alkohol- och drogproblem.

ACC

The Assertive Continuing Care Protocol

Ett evidensbaserat eftervårdsprogram för vuxna, unga vuxna och ungdomar.

Återfallsprevention

Används i behandling av drog- och alkoholberoende (samt skadligt bruk) vuxna och ungdomar. Metoden tar upp individuella risksituationer och handlingsmönster.

MET

Motivational Enhancement Therapy

Är en systematisk motivationshöjande metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkohol-/ drogproblem.

CM

Case management, resursgrupps-ACT

Ett av de effektivaste behandlingsprogrammen för personer med samtida beroende och psykisk funktionsnedsättning där andra insatser ej räcker till.

Tolvstegsbehandling

Metoden används på vuxna och ungdomar med alkohol- eller narkotikaberoende och utgår ifrån att beroendet är en sjukdom.

Familjepsykoterapi

En form av psykoterapi som kan hjälpa till att förbättra kommunikationen i en familj, skapa en ökad närhet eller bidra till att lösa konflikter. En familjeterapi kan innefatta alla i familjen eller bara den/de som är villiga eller har möjlighet att delta. Arbetssättet beror på din/er familjens situation och behov.

CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training

En manualbaserad metod för närstående till personer med substansbruk, utvecklad utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

CFT

Compassionfokuserad terapi

Kognitiva beteendeterapi med stort fokus på självmedkänsla. Utvecklades som en intervention för personer med en hög grad av självkritik och en låg självkänsla, men används i dag vid bland annat beteendestörningar och psykisk sjukdom.

ACT

Acceptance Commitment Therapy

En beteendeterapeutisk modell som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv.

ART

Aggression Replacement Training

Ett preventionsprogram för ungdomar med impuls- och aggressionsproblematik.

KBT Spel

Kognitiv Beteende Terapi

KBT-verktyg för att arbeta med spelmissbruk och datorspelsberoende. Belyser hur spelandet utvecklas till ett missbruk/beroende samt hur detta utreds, behandlas och hur återfall undviks.

MI

Motiverande samtal

Strukturerade motivationshöjande behandlingssamtal där klienten ses som en jämlik samarbetspartner.

RePulse

Ett strukturerat kognitivt program som syftar till att identifiera och förändra tanke- och därmed beteendemönster. En vidareutveckling av ART med fokus på och träningsmetod för impulskontroll. Utförs enskilt – ej i grupp.

KBT Familj

Familjebehandling med KBT

För familjer anpassade verktyg och tekniker i arbete med utredning, konflikthantering, aggressivt utåtagerande, missbruk, strukturer/ rutiner mm.

KBT Sömn

Kartläggning, analys, identifiering och förändring av beteenden kopplade till sömnproblem.

Kriminalitet som livsstil

Ett program som utmanar och påverkar vuxna som hamnat i en kriminell livsstil.

Brottsbrytet

Ett kognitivt beteendeterapeutiskt program för att förebygga återfall i brott.

BSF

Beteende Samtal Förändring

Beteende Samtal Förändring är ett motivationsprogram där strategin ligger i orsakssambandet mellan förändringsprat och beteendeförändring.

KMS

Kris och Medmänskligt Stöd

En förebyggande metod som kan vara skillnaden mellan kris och återhämtning.