Om oss

Evidensbaserad psykologisk & psykosocial öppenvård i Gävleborg & Stockholm

Intense Rehab

Sedan 2013 arbetar vi med evidensbaserad öppenvårdsbehandling av all form av destruktivt beteende där alkohol- och/ eller drogproblematik ofta förekommer i någon grad eller omfattning. Det förekommer även uppdrag/ insatser där detta inte ingår, tex vid ungdomars på andra sätt normbrytande beteende, psykisk ohälsa, stöd till föräldrar, anhöriga och/ eller familjebehandling, kriminalitet etc. Vi samarbetar bland andra med socialtjänsters olika verksamhetsgrenar, psykiatrin och med arbetsgivare som i samråd med Företagshälsa och HR-personal behöver adekvat behandling för personal. I dessa fall innebär oftast våra öppenvårdslösningar att den anställde kan fortsätta arbeta parallellt med behandlingen.

På bara 10–15 år har mycket hänt inom forskningen på området ”beroende”, och för oss är det en självklarhet att anpassa vår verksamhet efter dessa nya rön. SBU:s (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) rapport är tydlig, och Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2019 för vård och stöd vid missbruk (2019) konkretiserar vilka arbetssätt och metoder som har bevisad effekt. Mycket fokus ligger på hur våra insatser i många fall bör samordnas med insatser från Hälso- och Sjukvården. Ofta handlar det om läkemedel, som ur allas perspektiv markant ökar möjligheten till framgång.

Kort sagt: Vi ska ägna oss år det som bevisligen fungerar och samtidigt vara öppna och mottagliga för nya kunskaper.