Personal

Våra Socialarbetare och Terapeuter

Jonas Hedwall

Föreståndare/delägare. Verksamhetsplanerare Gävle/Sandviken med omnejd. Socionom och yrkesverksam sedan 1999 med erfarenheter från såväl privat som kommunal och statlig verksamhet, bla 12 år som frivårdsinspektör. Utbildad i ett antal teorier och metoder samt kognitiva strukturerade motivations- och påverkansprogram som tex Beteende-Samtal-Förändring, Lösningsfokuserat synsätt, Kriminalitet som livsstil och MI (motivational Interviewing).

Susanne Melin

Delägare. Alkohol- och drogterapeut specialiserad på återfallsprevention med KBT-inriktning, men har även kunskaper inom 12-stegs metod/teori. Utbildad motivatör samt vidareutbildad inom spelberoende. Certifierad att genomföra programmet Repulse samt den manualbaserade återfallspreventiva metoden CRA (Community Reinforcement Approach). Erfarenheter från arbete på div HVB-hem med bla neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteenden och missbruk.

Camilla Hillgren

Steg 1 utbildad KBT-/ och beroendeterapeut med MI-utbildning och studier och erfarenheter inom arbete med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Många års erfarenhet av arbete med personer inom neuropsykiatri. Även gedigna erfarenheter och utbildningar inom missbruksområdet, så som Återfallsprevention. samt MET som är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem. Camilla kommer från Sandvikens kommuns öppenvård (missbruk) Svalan, där hon arbetat med behandling, återfallsprevention samt stöd till anhöriga.

Magnus Gustafsson

Undersköterska med gedigen yrkeserfarenhet inom olika områden av psykiatri och socialt arbete. Magnus har mycket god erfarenhet vad gäller att bemöta människor med psykisk- och missbruksproblematik, samt då dessa kombineras. Utbildad i psykodynamisk terapi med inriktning missbrukspsykologi. Utbildad i MI (motivational Interviewing), Case Management (CM R-ACT) samt det manualbaserade återfallspreventiva metoden CRA (Community Reinforcement Approach). Magnus är utbildad i Familjebehandling KBT - en samling för familjer anpassade tekniker och verktyg i arbete med bl a utredning, konflikthantering, aggressivt utåtagerande, strukturer/ rutiner, missbruk.

Lasse Wennerberg

Utöver att vara en empatisk, varm och trygg medmänniska är Lasse nykter alkoholist sedan 17 år och har genomgått tolvstegsprogrammet inom AA. Han har bl a varit anställd på Röda Korset som arbetsledare och resursperson till frivilligarbetarna. Lasse har utbildning i bl a KMS (Kris och Medmänskligt Stöd) och är extern kontrollant och övervakare åt Frivården.

Stefan Björn

Verksamhetschef Uppsala/Stockholm med omnejd. Steg 1 utbildad KBT-terapeut. Efter många års arbete inom försäljning, utbildning etc sadlade Stefan om och är sedan några år tillbaka en engagerad och kunnig socialarbetare, och har bl a utbildning i KBT, MI, Coaching samt Återfallsprevention. Stefan kommer närmast från Inagården och Älvgården, där han med samtalet som medel arbetat målinriktat och konstruktivt under ofta svåra förutsättningar – med unga människor med komplex psykisk problematik ofta i kombination med missbruk.

Katarina Eriksson

Katarina är med sitt engagemang, sin energi och sin kunskap en mycket värdefull resurs för oss och inte minst våra klienter. Katarina är utbildad alkohol- och drogterapeut och har genom sina tidigare arbeten på diverse behandlingshem många års erfarenhet som terapeut och behandlingsassistent. Katarina är utbildad i Signs of Safety - ett arbetssätt med konkreta verktyg för kartläggning och samtal i konstruktiv och inkluderande familjebehandling. Katarina är undersköterska i botten och är även utbildad i akupunktur. Katarina är mycket duktig i att efter motivationshöjande och relationsbyggande arbete vara motorn i konstruktiva förändringsprocesser (behandling).

Mia Wiklund

Mia är undersköterska i botten varefter hon utbildat sig till Socialpedagog. Hon är även utbildad i MI (motivational Interviewing) och har mycket goda kunskaper inom Tolvstegsbehandling. Mia har stort intresse av sambandet mellan trauma och samsjuklighet/beroende där obearbetade trauman ofta blir ett hinder för att lyckas uppnå en varaktig drogfrihet/nykterhet. Mot bakgrund av detta är hon nu i slutfasen av en treårig traumagruppbehandling/ utbildning. Mia har arbetat på Hemstagården (Gävle kommuns stödboende) och kommer senast från RIA där hon under tre år ansvarat för det sociala förändringsarbetet. Mia är en mycket kompetent kraft i motivationshöjande och därefter behandlande arbete.