Öppenvård

Individuella och skräddarsydda behandlingar

Förebyggande - Behandlande - Återfallspreventivt

Vi på Intense Rehab arbetar med och för människor som vill bryta sig loss från någon form av destruktivt tanke- och beteendemönster, samt de som vill hitta sätt att lösa, mildra eller förhålla sig till psykisk ohälsa i någon form. Ofta innefattar problembilden missbruk, men det finns också arbeten där detta inte är ett inslag.

Ibland kommer vi in i bilden i ett tidigt skede (förebyggande) där man te x vill undvika att en ung människa fastnar i och/eller utvecklar en oönskad livsföring. Inte sällan är vi de som är den centrala resursen i ett förändringsarbete (behandlande) och samverkar här gärna och ofta med samhällets olika resurser och får i och med vår insyn och närvaro ofta rollen som ”spindeln i nätet” (Case Management).

Oavsett om det är vi eller andra som står eller stått för den behandlande fasen har vi god vana av att utgöra det stöd som behövs då det verkligt svåra jobbet börjar – dvs att förvalta nya insikter och kunskaper i vardagslivet (återfallspreventivt). Inte minst här är vår intensitet, närvaro och tillgänglighet oerhört viktiga inslag.

Våra sex byggstenar för en lyckad öppenvård

Närvaro

Tid är en faktor som inte ska underskattas. Vi anser det vara naivt att tro att man kan vara en konstruktiv kraft i ett förändringsarbete av destruktiva tankar och beteenden, utan att spendera mycket tid tillsammans. Vår absoluta erfarenhet är att detta är en avgörande nyckel till framgång.

Tålamod

Utveckling är sällan en spikrak kurva uppåt. Att återfalla i gamla destruktiva tanke- och beteendemönster är inget önskvärt, men förefaller oftast vara ett nödvändigt inslag i processen. Då gäller det för oss att orka stå kvar – att med tålamod förmedla hopp och försöka förmå klienten att orka ta nya tag och fortsätta arbetet framåt.

Tillgänglighet

Hänger ihop med Närvaro men innebär också att vi måste finnas till hands då det verkligen behövs. Våra klienters problem tar inte paus efter kontorstid, utan kan snarare intensifieras kvällsoch nattetid samt helger. Därför måste vi finnas där då – då det behövs som mest.

Kunskap & Kompetens

Behandlingsarbete ska utföras med metoder som står på vetenskaplig grund. Därför är vi noga med att följa socialstyrelsens riktlinjer vad det gäller metoder, samt vara adekvat utbildade för att utföra dessa. Med personlig lämplighet och gedigna erfarenheter är vår personal kompetent att vara en kraft i våra klienters förändringsarbete.

Flexibilitet

Struktur i all ära, men att känna av vad som är aktuellt för dagen är minst lika viktigt. Det kloka i att möta klienten där han eller hon befinner sig gäller varje dag. Även metoder måste få anpassas efter individens behov, liksom vår närvaro och tillgänglighet.

Engagemang

Att arbeta med människor – och att vara framgångsrik i detta – kräver engagemang och empati. Utan förtroendefull allians nås inga framgångar. Att våga, vilja och kunna engagera sig är av största betydelse.

Ett alternativ till institution

Vi arbetar inte sällan med klienter där man efter kanske flera föga framgångsrika försök till behandlingar måste ”tänka nytt”- och kanske även kostnadseffektivt- då det inte är någon hemlighet att vård enligt tex LVM ibland liknar mer ”förvaring” än behandling och att denna typ av insats gräver djupa hål i kommunbudgetar. 

Än värre är att det finns en tendens att man vid hemkomsten från denna typ av vistelser möts av samma problem som man lämnade ett halvår tidigare, och kanske t o m värre än så, samt att man kommer hem utan nya verktyg, kunskaper och insikter.

Självklart inser även vi att det i vissa lägen inte finns annat än institution att välja på, men hävdar bestämt är att vår insats lämpar sig väl för att kunna vara ett alternativ, komplement och/eller motivera tidigare ”hemtagningar”.

Familjebehandling

Vår familjebehandling utgår ifrån att familjen är ett system, ett nätverk, där individernas behov, önskemål och förväntningar samspelar och påverkar varandra. Om detta samspel blir destruktivt, ibland utifrån att en individ i systemet börjar avvika, behöver man hjälp utifrån. Påfrestningen i familjen kan bestå av olika saker, men problemområdena är ofta:

• Kommunikation och samspel
• Rutiner och struktur
• Konflikthantering och gränssättning
• Att stärka relationer i familjen
• Föräldraroll och funktion
• Skolfrånvaro/ hemmasittande
• Beroende och missbruk
• Psykisk ohälsa
• Våld/ kriminalitet
• Att hantera en uppkommen krissituation eller en påfrestande livssituation

Nätverket är utgångspunkten i arbetet och vi börjar alltid med att lyssna in och arbeta med individerna i familjen – detta gäller inte minst då en ungdom av olika orsaker lägger sig till med en destruktiv livsföring. Då behöver ungdomen i fråga oftast en typ av hjälp, medan övriga familjemedlemmar kan behöva stöd i hur man förhåller sig till och på bästa sätt hjälper sin familjemedlem. Metoder vid familjebehandling: KBT, KBT-familj och Signs of Safety.

Kvalificerade kontaktpersoner

Insatsen riktar sig till ungdomar som missbrukar beroendeframkallande medel, riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller på annat sätt visat tendenser till ett socialt nedbrytande beteende. Vi har möjlighet att ge ett omfattande stöd i de fall det behövs. Utöver omfattande kontakt med ungdomen arbetar vi nära och har god kontakt med ungdomens nätverk. 

Anhörigstöd

Anhörigstöd är olika insatser som syftar till att underlätta för den som har någon närstående som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk, relationsproblematik eller ålderssvaghet behöver stöd i vardagen. Vår kompetens gör oss mest lämpade att vara en resurs för anhöriga som har psykisk ohälsa, social problematik eller missbruk i sin närhet.

Spel och bettingmissbruk

Sedan 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting är ålagda att erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Socialstyrelsen har publicerat ett kunskapsstöd där det framgår vilka metoder som bör användas för att behandla spelmissbruk. Där framgår att det är KBT (kognitiv beteendeterapi) tillsammans med motiverande samtal enligt MI och/eller MET som är att föredra.

Mot bakgrund av detta har vi utarbetat ett strukturerat program där vi behandlar spelmissbruk utifrån just dessa evidensbaserade metoder. Behandlingen utförs individuellt i nära samarbete med terapeuten. Vi har även här integrerat vår övertygelse om att närvaro, tillgänglighet och flexibilitet är avgörande faktorer. Det ska alltså under hela processen finnas hjälp att tillgå då gamla tanke- och beteendemönster gör sig påminda och suget är på väg att bana väg för återfall i spelande.

Våra behandlingsmetoder och program

Våra metoder och program rekommenderas av Socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer. Om du vill veta mer om våra metoder och program, klicka här.